Monday, September 12, 2011

ნამახვანის ენერგოპროექტი რეგიონს რისკის ქვეშ აქცევს

საქართველოს მთავრობა კომუნისტების გრანდიოზულ ენეგეტიკულ იდეებს უბრუნდება. დასავლეთ საქართველო - ტვი­ში-ნა­მახვა­ნი-ჟონე­თი, ეს ის მო­ნაკ­ვე­თი­ა, სა­დაც 2011 წლის მი­წუ­რულს მდი­ნა­რე რი­ონ­ზე თურ­ქულ-კო­რე­­ლი ინ­ვეს­ტი­ციებით ნა­მახვა­ნის ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების კას­კა­დის მშე­ნებლობის დაწყება იგეგ­მება. მა­შინ, რო­დე­საც მო­სახლეობის ინ­ტე­რე­სები ამ დრომ­დე მთავ­რობისა და ინ­ვეს­ტო­რების ყურად­ღების მიღ­მა რჩება.

გა­რე­მოს დაც­ვის სა­კითხებზე მო­მუ­შა­ვე არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ციები და სპე­ცი­­ლის­ტები ირ­წმუ­ნებიან, რომ ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების მშე­ნებლობა სე­რი­­ზულ საფრთხეს შე­უქ­მნის რე­გი­ონ­ში არ­სებულ ეკო­ლო­გი­ურ სი­ტუ­­ცი­ას და კი­დევ უფ­რო რთულ მდგო­მა­რეობაში ჩააყენებს სე­ის­მუ­რად არამ­დგრად ზო­ნას.

72 წლის მე­რი იობიძე დაბადე­ბი­დან სო­ფელ მა­მა­წმინ­და­ში ცხოვ­რობს. მა­მაწ­მინ­და ერთ-ერ­თი იმ სო­ფელ­თა­გა­ნი­ა, რო­მე­ლიც ნა­მახვა­ნის ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების კას­კა­დის მშე­ნებლობის შემთხვე­ვა­ში მო­სახლეობის­გან უნ­და და­­ცა­ლოს, რად­გან ჰესის მშე­ნებლობას ტე­რი­ტო­რი­ის დატბორ­ვა მოჰყვება. ცნობილი­ა, რომ ჰესი სულ 14 სო­ფელს და­­ზა­რა­ლებს, რის გა­მოც 800 ადა­მი­ანს გა­­სახლებენ.

„ბევ­რი მაქვს თუ ცო­ტა, წლების მან­ძილ­ზე ჩე­მი ხელით მოწყობილი ეზო და სახლი მაქვს. არ მინ­და აქე­დან წას­ვლა. რომ გა­დაგ­ვა­სახლონ, რა­ღას მო­ვეს­წრები, ნე­ტა ვერ გა­­კე­თებდნენ" - ამბობს მე­რი იობიძე.

აა­შე­ნე, მარ­თე, მი­­ღე მფლობელობაში

ტვი­ში - ნა­მახვა­ნი - ჟონე­თის მო­ნაკ­ვეთ­ში (ლეჩხუმის ტერიტორიაზე) ჯერ კი­დევ გა­სუ­ლი სა­­კუ­ნის 1930-ია­ნი წლებიდან მი­­დი­ნა­რეობდა კვლე­ვი­თი სა­მუ­შა­ოები გა­ცი­ლებით მცი­რე მო­ცუ­ლობის ჰესის ასა­შე­ნებლად. ამ პრო­ექ­ტის გა­ნახლების მცდე­ლობები იყო 1960-იან და 1980-იან წლებში. თუმ­ცა, ექ­სპერ­ტთა დას­კვნების სა­ფუძ­ველ­ზე საბჭო­თა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რობის მი­ერ უა­რი ეთ­ქვა მის განხორ­ცი­­ლებას. ბოლოს კაშხლის იდეა დღის წეს­რი­გი­დან 1990-ია­ნი წლების და­საწყის­ში მოიხსნა.

20-წლი­­ნი ინ­ტერ­ვა­ლის შემ­დეგ, ენერ­გოპ­რო­ექ­ტზე საუბარი 2008 წლი­დან გა­ნახლდა, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს ხელი­სუფ­ლებამ დი­დი ენერ­გოჰესებით მსხვი­ლი უცხოუ­რი ინ­ვეს­ტი­ციების მო­ზიდ­ვა გა­დაწყვი­ტა. შე­მუ­შავ­და „გრინ­ფილდ" (ნუ­ლო­ვა­ნი, ანუ სიმბოლუ­რი ინ­ვეს­ტი­ცია) ინ­ვე­სი­ტი­ციების სა­შუ­­ლებით ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების მშე­ნებლობის მოთხოვ­ნები, შემ­დე­გი პრინ­ცი­პით - აა­შე­ნე, მარ­თე, მი­­ღე მფლობელობაში ~BOO: Build-Oper­ate-Own`8

ნა­მახვა­ნის ჰესების კას­კა­დის პრო­ექ­ტის მშე­ნებლობა „ჰიდ­რო­­ნერ­გე­ტი­კა­ში განხორ­ცი­­ლებული „გრი­ფილდ" ინ­ვეს­ტი­ციების" პრო­ექ­ტის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი­ა. სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რობამ გა­მო­აქ­ვეყნა იმ 80 მცი­რე და სა­შუ­­ლო პო­ტენ­ცი­­რი სად­გუ­რის ნუსხა, რო­მელ­თა აშე­ნებასაც სახელ­მწი­ფო ინ­ვეს­ტო­რებს სთა­ვა­ზობდა. და­ინ­ტე­რე­სების შე­საბამი­სად, სა­მი მას­შტაბური ენერ­გო­პო­რექ­ტი: ხუდო­ნის ჰესი და ონი­სა და ნა­მახვა­ნის ჰესების კას­კა­დი კვლავ განხილ­ვის სა­გა­ნი გახდა. შედ­გა კონ­კრე­ტუ­ლი შე­თანხმებებიც.

ნა­მახვა­ნის კას­კა­დის (სა­მი 450 მე­გა­ვა­ტი­­ნი ჰესის) მშე­ნებლობას­თან და­კავ­ში­რებით სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რობასა და Nurol Energy Production and Marke­ting Inc- (თურ­ქუ­ლი კომ­პა­ნია), Korea Ele­ctric Power Corporation-c (კო­რე­­ლი კომ­პა­ნია) და SK Engine­ering and Constr­uction Co, Ltd-c (კო­რე­­ლი კომ­პა­ნია) შო­რის მე­მო­რან­დუ­მი 2009 ­ლის ბოლოს გა­ფორ­მდა. მე­მო­რან­დუმს ხელი მო­­წე­რეს: სა­ქარ­თვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის მი­ნის­ტრმა ალექ­სან­დრე ხეთა­გურ­მა, KEPCO- ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტმა ჰურ კი­ონგ-გო­ომ, SK-ს ვი­ცე პრე­ზი­დენ­ტმა სეო სე­ოკ-ჯაემ და Nurol Holding-ის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტმა ჰუს­ნო დო­გან­მა. შე­თანხმების თა­ნახმად, კონ­სორ­ცი­­მი კას­კა­დის მშე­ნებლობას 2011 წლის მე­­რე ნახევარ­ში და­იწყებს და ექვს წე­ლი­წად­ში და­ას­რუ­ლებს. და­გეგ­მი­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ის ოდე­ნობა ერთ მი­ლი­არდ აშშ დო­ლარს შე­ად­გენს. კას­კა­დის წლი­­რი გა­მო­მუ­შა­ვება 1,5 მი­ლი­არდ კვ/სთ იქ­ნება.

დღე­­სათ­ვის არ­სებული ნა­მახვა­ნის ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების კას­კა­დის პრო­ექ­ტი წარ­მო­ად­გენს 800იან წლებში შე­მუ­შა­ვებულის ანა­ლოგს. იგი სა­მი კას­კა­დის აშე­ნებას ით­ვა­ლის­წი­ნებს: ტვი­შის ჰიდ­რო­­ლექ­ტრო­სად­გუ­რი, რომ­ლის სიმ­ძლავ­რეც 100 მე­გა­ვა­ტი­ა, ნა­მახვა­ნის (250 მე­გა­ვა­ტი) და ჟონე­თის (100 მე­გა­ვა­ტი) და მო­­ცავს სა­ქარ­თვე­ლოს ორ რე­გი­ონს: იმე­რე­თი­სა და რა­ჭა-ლეჩხუმ­/ქვე­მო სვა­ნე­თს.

„ეს იძუ­ლებითი გა­და­ად­გი­ლება"

ად­გი­ლობრი­ვი მო­სახლეობის აზ­რი ნა­მახვა­ნის კას­კა­დის მშე­ნებლობის სა­კითხის გა­მო ორად არის გაყოფი­ლი. მო­სახლეობის უმე­ტე­სობას საცხოვ­რებელი ტე­რი­ტო­რი­ის და­ტო­ვება არ სურს. ნა­წი­ლი კი ფიქ­რობს, რომ მათ­თვის მი­სა­ღები კომ­პენ­სა­ცი­ის შემთხვე­ვა­ში, გან­სახლებას დას­თანხმდებიან.

„მთლი­­ნად სო­ფე­ლი აყრის ზო­ნა­ში­ა. ასე­თი­ვე მდგო­მა­რეობაშია სხვა სოფ­ლებში. გვაქვს ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რომ სო­ფელ მა­მაწ­მინ­და­ში სა­საფ­ლა­ოს აყრა­საც აპი­რებენ. ჩვენ არა­ვინ არა­ფერს გვეუბნება. უც­ნობია, რას გვი­პი­რებენ, ამბობენ 20 000 - 25 000 დო­ლა­რამ­დე მოგ­ცე­მენ სახლის ნაც­ვლა­დო. ზო­გი იმა­საც ამბობს, შე­იძ­ლება ამ­დე­ნიც არ მოგ­ცენ და მა­ინც მო­გი­წევთ სახლების და­ტო­ვება და გა­და­სახლებაო. ჩვენ რომ არ გვინ­დო­დეს, წი­ნა­აღ­მდე­გი მა­ინც ვერ წა­ვალთ. იმე­დი­ა, შეგ­ვირ­ჩე­ვენ ად­გილს, რო­მე­ლიც იქ­ნება ჩვენ­თვის ხელ­საყრე­ლი. გა­ჭირ­ვებული ხალხია, სა­მუ­შაო არა­ვის აქვს, მო­სახლეობის და­ინ­ტე­რე­სებაც ის არის, მის­ცენ ორი კა­პი­კი," - ამბობს სო­ფელ ჟონეთ­ში მცხოვ­რები ელ­გუჯა ბობოხიძე.

მე­რაბ კინ­წუ­რაშ­ვი­ლის სახლი სო­ფელ ჟონეთ­ში მდი­ნა­რე რი­ონ­თან ნახევა­რი მეტ­რი­თაა და­შო­რებული. ამბობს, რომ თუ­კი კომ­პენ­სა­ცი­ის ოდე­ნობა მათ­თვის მი­სა­ღები არ იქ­ნება, მშობლი­ურ სახლს არ და­ტო­ვებენ.

„სო­ფე­ლი სოფ­ლად აღარ ვარ­გა, დატბორი­ლია ყვე­ლა­ფე­რი, ვე­ლო­დებით ჰესის მშე­ნებლობის დაწყებას. არც ის იწყება და ჩვენც ვე­რა­ფერს ვერ ვა­კე­თებთ. სახლი ჩა­მონ­გრე­­ლი­ა, მი­წები გამხმა­რი­ა, სახლის გა­კე­თება გვინ­და და ვერ ვა­კე­თებთ, შე­იძ­ლება უცებ დაგ­ვინ­გრი­ონ ყვე­ლა­ფე­რი. გვეუბნებიან: „ხვალ და­იწყება, ზეგ და­იწყება" და ამ­დე­ნი ხანი­ა, არა­ვინ არა­ფერს აკე­თებს. ჩვენ სო­ფელ­ში ვი­საც სახლები დან­გრე­­ლი ქონ­და, 10 000 დო­ლა­რი მის­ცეს კომ­პენ­სა­ცი­ა. 10 000 დო­ლა­რი რა არის? სა­ქონ­ლის სად­გომს ვერ აა­შე­ნებ და იმით რა უნ­და გა­­კე­თო? ანაზ­ღა­­რება ყოველ ხეზე და ვე­ნახზე იქ­ნებაო, თუ არ მოგ­ვცე­მენ, არა­ვინ არ წა­ვა სოფ­ლი­დან. ოფი­ცი­­ლუ­რად ამ დრომ­დე არა­ვინ არ მო­სუ­ლა ჩვე­ნამ­დე," - ამბობს მე­რაბ კინ­წუ­რაშ­ვი­ლი.

„კარ­გად თუ ცუ­დად, ხალხი ცხოვ­რობს აქ. უმე­ტე­სობას არ უნ­და რომ წა­ვი­დეს. მაგ­რამ ჯერ არა­ფე­რი ვი­ცით, რა და რო­გორ მოხდება. ერ­თი წლის წინ იყვნენ ინ­ვეს­ტო­რი კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლები მო­სულ­ნი, აღ­წე­რა ჩა­­ტა­რეს. მა­შინ კომ­პენ­სა­ცი­­ზე საუბარიც არ ყოფი­ლა. თუ­კი გაგ­ვა­სახლებენ, უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ, ვინ რო­გორ ცხოვ­რობს. თი­თო­­­ლი ხის ფა­სი უნ­და აა­ნაზ­ღა­­რონ. ეს ხომ სტი­ქი­­რი უბედუ­რება არ არის. ეს იძუ­ლებითი გა­და­ად­გი­ლება," - ამბობს სო­ფელ მა­მაწ­მინ­და­ში მცხოვ­რები ელ­გუჯა იობიძე.

დაახლოებით ერ­თი წლის წინ ად­გი­ლობრი­ვი მო­სახლეობის აღ­წე­რი­სა და მა­თი ტე­რი­ტო­რი­ის დათ­ვა­ლი­ე­რების შე­დე­გები ინ­ვეს­ტო­რი კომ­პა­ნიების წარ­მო­მად­გენ­ლებმა გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების შე­ფა­სების ან­გა­რიშ­ში ასახეს. თუმ­ცა, 1000-გვერ­დი­ან დო­კუ­მენ­ტში არ­სებულ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა­ში ად­გი­ლობრი­ვი მო­სახლეობის გან­სახლებისა და კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­კითხები მხოლოდ ზო­გა­დი ფრა­ზებით შე­მო­ი­ფარ­გლება. დე­ტა­ლები სოფ­ლის მცხოვ­რებლების­თვის არც ან­გა­რი­შის საჯარო განხილ­ვების დროს გა­ნუ­მარ­ტავთ. ბოლოს, მიმ­დი­ნა­რე წლის 10 ივ­ნისს, ქუ­თა­ი­სის სამხარეო ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში ჩა­ტა­რებულ შეხვედ­რა­ზე (რო­მელ­საც ინ­ვეს­ტო­რი კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლების გარ­და, ცენ­ტრა­ლუ­რი და ად­გი­ლობრი­ვი მთავ­რობის წარ­მო­მად­გენ­ლებიც ეს­წრებოდ­ნენ) მოწ­ვე­ულ მო­სახლეობას მხოლოდ იმის მოს­მე­ნა მოუხდათ, თუ რა გავ­ლე­ნა ექ­ნება ჰესის მშე­ნებლობას ეკო­ლოგი­ა­სა და ბუნებრივ პი­რობებზე.

გიგანტური ენერგოპროექტი vs მოსახლეობის ინტერესები

„სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ფი­ნან­სო ინ­ტი­ტუ­ტების მო­ნი­ტო­რინ­გის პროგ­რა­მების" კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი, ასო­ცი­­ცია „მწვა­ნე ალ­ტერ­ნა­ტი­ვას" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და­ვით ჭი­პაშ­ვი­ლი, აღ­ნიშ­ნავს, რომ უკ­ვე უნ­და არ­სებობდეს გან­სახლების სა­მოქ­მე­დო გე­მა, სა­დაც იქ­ნებოდა მო­ცე­მუ­ლი ის მე­თო­დო­ლო­გი­ა, თუ რო­გორ მოხდება კომ­პენ­სა­ცი­ა: „სამ­წუხაროდ, ეს გეგ­მა არ არ­სებობს დღეს­დღეობით. არა­თუ ეს დო­კუ­მენ­ტი, არა­მედ თვით ის სახელ­მძღვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პებიც არ არ­სებობს, რომ­ლის მიხედ­ვი­თაც ეს გეგ­მა უნ­და შედ­გეს. შე­საბამი­სად, უც­ნობია, თუ რა პრინ­ცი­პებსა და სტან­დარ­ტებს და­ემყარება მო­სახლეობის იძუ­ლებითი გა­და­სახლება - სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებლობის მოთხოვ­ნებს, თუ გან­სახლება და კომ­პენ­სა­ცია მოხდება სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტების (ერგბ-სა და სსკ-ს წე­სების) მიხედ­ვით," - ამბობს და­ვით ჭი­პაშ­ვი­ლი.

Nurol Constr­uction-ის გე­ნე­რა­ლუ­რი მე­ნეჯერის თა­ნა­შემ­წის იუ­ნეს ბაი­რა­კა­რის განცხადებით, პრო­ექ­ტი სა­მი ეტა­პი­სა­გან შედ­გება. პირ­ვე­ლი გუ­ლისხმობს პრო­ექ­ტის ტექ­ნი­კურ-ეკო­ნო­მი­კუ­რი და­საბუთების განხილ­ვას. მე­­რე ეტა­პი უკავ­შირ­დება შეხვედ­რებს, გა­რე­მო­ზე და სო­ცი­­ლუ­რი ზე­მოქ­მე­დების შე­ფა­სებასა და გან­სახლების სა­მოქ­მე­დო გეგ­მებთან და­კავ­ში­რებით. მე­სა­მე ეტა­პი კი ით­ვა­ლის­წი­ნებს დე­ტა­ლურ დი­ზა­ინს, რომ­ლის მიხედ­ვი­თაც გა­მოჩ­ნდება გზების ზუს­ტი გან­ლა­გება, გან­სა­სახლებელ ადა­მი­ან­თა რა­­დე­ნობა და მო­საჭ­რე­ლი ხეების რიცხვი.

რაც შეეხება კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­კითხს, თუ რა კრი­ტე­რი­­მები იქ­ნება გა­მოყენებული ზა­რა­ლის ასა­ნაზ­ღა­­რებლად, ენერ­გე­ტის სა­მი­ნის­ტრო­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ კერ­ძო სა­კუთ­რების შემთხვე­ვა­ში, კომ­პენ­სა­ცია გა­დახდი­ლი იქ­ნება საბაზ­რო ფას­ზე დაყრდნობით, არ­სებული კა­ნონ­მდებლობის გათ­ვა­ლის­წი­ნებით. მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის მა­რი­ამ ვა­ლიშ­ვი­ლის თქმით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­კითხები ჯერჯერობით და­მუ­შა­ვების პრო­ცეს­შია და დე­ტა­ლები მოგ­ვი­­ნებით გახდება ცნობილი.

„პრო­ექ­ტის თა­ნახმად, სულ 900 დროებითი სა­მუ­შაო ად­გი­ლი შე­იქ­მნება. ამას­თან, რე­გი­­ნის არ­სებული დე­მოგ­რა­ფი­­ლი სი­ტუ­­ცი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნებით, მუ­შა-მო­სამ­სახურე­თა ძი­რი­თა­დი მა­სა იქ­ნება არა რე­გი­­ნის მცხოვ­რებლები, არა­მედ დროებით ჩა­მო­სუ­ლი, რაც შე­საბამი­სად, კი­დევ უფ­რო ამ­ცი­რებს რე­გი­­ნის გან­ვი­თა­რების პერ­სპექ­ტი­ვებს. ამას­თან, არ­სებული გა­მოც­დი­ლებით (ბაქო-თბილი­სი-ჯეიჰანი, ფა­რა­ვან-ჰესი და სხვ.), სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახლეობა, ძი­რი­თა­დად, საქ­მდება არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­რებულ სა­მუ­შა­­ზე," - ასე­თია „მწვა­ნე ალ­ტერ­ნა­ტი­ვას" შე­ნიშ­ვნები ნა­მახვა­ნის პრო­ექ­ტის გა­რე­მო­ზე და სო­ცი­­ლუ­რი ზე­მოქ­მე­დების შე­ფა­სების ან­გა­რიშ­ზე, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ 14 ივ­ნისს მო­ამ­ზა­და.

თუმ­ცა, ად­გი­ლობრივ მცხოვ­რებლებს და­პი­რებული, თუნ­დაც „ა­რაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­­რი" სა­მუ­შა­ოს იმე­დიც აღარ აქვთ. „ად­გი­ლობრივ მცხოვ­რებლად არ ით­ვლები შენ, თუ­კი ექ­ვემ­დებარები გან­სახლებას. ამი­ტომ სა­მუ­შა­ოს ვერ მი­­ღებ," - ასე­თი იყო პირ­და­პი­რი პა­სუხი ინ­ვეს­ტო­რის­გან, რო­მე­ლიც ად­გი­ლობრივ­მა მო­სახლეობამ 10 ივ­ნისს, ქუ­თა­ის­ში გა­მარ­თულ საჯარო შეხვედ­რა­ზე მი­­ღეს.

„სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ხში­რად, ისე­თი მე­გა-პრო­ექ­ტების და­გეგ­მვი­სას, რო­გო­რი­ცაა ხუდო­ნი­სა და ნა­მახვა­ნის ჰესები, ის ადა­მი­­ნები, ად­გი­ლობრი­ვი თე­მები თუ სხვა მხარეები, რომ­ლებიც პრო­ექ­ტების უშუ­­ლო ზე­გავ­ლე­ნის ქვეშ ექ­ცე­ვი­ან, რო­გორც წე­სი, სა­ერ­თოდ არ არი­ან, ან სუს­ტად არი­ან ჩარ­თულ­ნი გა­დაწყვე­ტი­ლებათა მი­ღების პრო­ცეს­ში. შე­დე­გად, პრო­ექ­ტების უარყოფი­თი ზე­გავ­ლე­ნა მათ ლე­გი­ტი­მურ ინ­ტე­რე­სებზე ხში­რად უგულ­ვებელყოფი­ლი­ა," - ამბობს ასო­ცი­­ცია „მწვა­ნე ალ­ტერ­ნა­ტი­ვას" ანა­ლი­ტი­კო­სი, ქე­თი გუჯარა­­ძე.

სწო­რედ ამ პრობლე­მების და­საძ­ლე­ვად და­იწყო „მწვა­ნე ალ­ტერ­ნა­ტი­ვამ" და მის­მა პარ­ტნი­ორ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ციებმა „ქუ­თა­­სის სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტრმა" (იმე­რე­თი) და „მეოხი-2010"-მა (ზე­მო სვა­ნე­თი) ად­ვო­კა­ტი­რების კამ­პა­ნი­ა. „ჩვენ შე­ვეც­დებით, რომ შე­ვავ­სოთ ეს ინ­ფორ­მა­ცი­­ლი ვა­კუ­­მი და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გავხადოთ მო­სახლეობის­თვის პრო­ექ­ტებთან და­კავ­ში­რებული ინ­ფორ­მა­ცი­ა, ხელი შე­ვუწყოთ მათ სრულ­ფა­სო­ვან მო­ნა­წი­ლეობას პროექ­ტების შე­სახებ გა­დაწყვე­ტი­ლებათა მი­ღების პრო­ცეს­ში. ასე­ვე, ჩვენ გავ­წევთ მთელს ძა­ლისხმე­ვას იმი­სათ­ვის, რომ პრო­ექ­ტების გან­მახორ­ცი­­ლებელ­მა კომ­პა­ნიებმა და გა­დაწყვე­ტი­ლებათა მიმ­ღებმა პი­რებმა, რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს ხელი­სუფ­ლებაში, ისე პო­ტენ­ცი­ურ დამ­ფი­ნან­სებლებში (სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ფი­ნან­სო ინ­სტი­ტუ­ტებში) გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ და გა­დად­გან ნაბიჯები პრო­ექ­ტებთან და­კავ­ში­რებული პრობლე­მუ­რი სო­ცი­­ლუ­რი, ეკო­ნო­მი­კუ­რი და გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი სა­კითხების მო­საგ­ვა­რებლად," - აღ­ნიშ­ნავს გუჯარა­­ძე.
ნაწილი პირველი

No comments:

Post a Comment