Friday, April 22, 2011

„ღმერთი თავისუფლებასა და უსაზღვროებაშია"„ღირსე­ულ ადა­მი­ა­ნად ჩვე­ნი შე­საძ­ლებლობები კი არ გვაქ­ცე­ვენ, არა­მედ - ჩვე­ნი არ­ჩე­ვა­ნი", - ამბობს ალბუს დამბლდო­რი, პერ­სო­ნაჟი „ჰარი პო­ტე­რი­დან". ამ უთ­ვა­ლა­ვი ფე­რით სავ­სე სამყარო­ში ასარ­ჩე­ვი მრავ­ლად არის: ღი­რებულებების, პი­როვ­ნებების, ცხოვ­რების წე­სის, სა­ვა­ლი გზის სახით. თუმ­ცა გზა, რო­მელ­საც ჭეშ­მა­რი­ტება და სი­ცოცხლე ახლავს, ან უბრა­ლოდ თა­ვად არის გზაც, ჭეშ­მა­რი­ტებაც და სი­ცოცხლეც მა­ინც მხოლოდ ერთს უკავ­შირ­დება - ასარ­ჩე­ვის სიმ­რავ­ლის და არ­ჩე­ვა­ნის თა­ვი­სუფ­ლების მიუხედა­ვად. მას­ვე უკავ­შირ­დება აღ­დგო­მა და სიკ­ვდილ­ზე გა­მარჯვებაც, კა­ცობრიობის ხსნა, და­კარ­გულ სა­მოთხეში ადა­მი­ა­ნის დაბრუ­ნება. მოკ­ლედ, ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც მის მი­მართ ნდობის­თვის, რწმე­ნი­სა და დი­დი სიყვა­რუ­ლის­თვის საკ­მა­რის­ზე მე­ტი­ა. თუმ­ცა, ამ გზა­ზე მა­ვალთ მა­ინც ახლავთ წი­ნა­აღ­მდე­გობები, ეჭ­ვები, ყალბი და­მო­კი­დებულებები, გა­უც­ნობიე­რებელი ქმე­დებანი, კითხვები. კითხვები, რომ­ლებიც ხში­რად პა­სუხგა­უ­ცე­მე­ლი რჩება, წვე­ულ­თა მი­ერ სიყალბით და ფა­რი­სევ­ლობით ნა­შე­ნი ყრუ კედ­ლების გა­მო. თუმ­ცა, ამ უამ­რავ წვე­ულს შო­რის საბედ­ნი­ე­როდ რჩე­ულ­ნიც ურე­ვი­ა, რო­მელ­თაც გაც­ნობიე­რებული აქვთ სა­კუ­თა­რი მი­სი­ა. სა­კუ­თარ და ზო­გა­დად­ ქრის­ტი­ა­ნის მი­სი­ა­ზე, რწმე­ნა­ზე, აღ­დგო­მის მნში­ნვე­ლობაზე, ქრის­ტეს პი­როვ­ნების გა­მორ­ჩე­ულობასა და ბევრ სხვა სა­კითხზე გვე­საუბრება თბილი­სის ნა­რიყალას წმინ­და ნი­კო­ლო­ზის ტაძრის დე­კა­ნო­ზი ზა­ზა თევ­ზა­ძე.
- ზოგჯერ ქრის­ტეს მოიხსე­ნიებენ ბუდას, მუჰამე­დის, ში­ვას და სხვა ღმერ­თთა, თუ წი­ნას­წარ­მეტყველ­თა გვერ­დით. მათ უთა­ნაბრებენ, ბევრ სა­ერ­თოს უძებნი­ან. იქამ­დე ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ წი­ნას­წარ­მეტყველ­თა სიბრძნეს ქრის­ტეს სწავ­ლებაზე აღ­მა­ტებულა­დაც მი­იჩ­ნე­ვენ. რი­თაა ქრის­ტე გა­მორ­ჩე­უ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი? რა­ტომ გა­კეთ­და მას­ზე თქვე­ნი პი­რა­დი არ­ჩე­ვა­ნი? რა­ტომ უნ­და გვიყვარ­დეს იე­სო?
- ერთხელ იე­სომ ჰკითხა თა­ვის მო­წა­ფეებს, რას ამბობს ხალხი ჩემ­ზე - ვინ ვგო­ნი­ვარ მე. მო­წა­ფეებმა უთხრეს, რომ ზოგს ილია ჰგო­ნიხარ, ზოგ­საც იე­რე­მი­ა, ზოგ­საც სხვა წი­ნას­წარ­მეტყვე­ლი... იე­სოს თა­ნა­მე­მა­მუ­ლეებმა ყვე­ლა­ზე დი­დებულ პი­როვ­ნებათა რიგ­ში მი­უ­ჩი­ნეს ად­გი­ლი, უფ­რო მე­ტიც, გა­ა­ი­გი­ვეს მათ­თან. და თუ პი­რობითად ის­ტო­რი­ულ კონ­ტექსტს შევ­ცვლით თა­ნა­მედ­რო­ვე­თი, მა­შინ ეს უკა­ნას­კნელ­ნი უკ­ვე კოს­მო­პო­ლი­ტი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლები, უთუ­ოდ თქვენს მი­ერ ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ წი­ნას­წარ­მეტყველ-მოძ­ღვარ­თა და ღმერ­თთა რიგ­ში მოიხსე­ნიებდნენ, ან მათ­თან გა­ა­ი­გი­ვებდნენ იე­სო ქრის­ტეს. ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი ამ დი­ა­ლო­გის მე­ო­რე ნა­წი­ლი­ა, რო­ცა იე­სო ეკითხება - თქვენ რას ფიქ­რობთ ჩემ­ზე­ო, მა­შინ პეტ­რე წარ­მოს­დგება და გა­ნუცხადებს - შენ ხარ ქრის­ტე, ცოცხალი ღმერ­თის ძე­ო; სწო­რედ ეს განცხადებაა ქრის­ტი­ა­ნობის ბირ­თვი, ის კლდე, ის მყარი ნი­ა­და­გი, რო­მელ­საც ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ცნობიე­რება ეფუძ­ნება. ქრის­ტე ცოცხალი ღმერ­თის ძე­ა, რომ­ლი­თაც და რომ­ლის­გა­ნა­ცაა ყოვე­ლი­ვე არ­სებული.
მე ჩემს თავს მი­ვა­კუთ­ვნებ იმ ადა­მი­ა­ნების რიცხვს, ვი­საც ქრის­ტე სა­ზო­გა­დოებრი­ვი უმ­რავ­ლე­სობის სა­შუ­ა­ლებით არ მი­უ­ღი­ა, არა­მედ ღმერ­თის ძიების შე­დე­გად იმ­დრო­ინ­დე­ლი ღვთის­მგმობი გა­რე­მოს დი­დი წი­ნა­აღ­მდე­გობის მიუხედა­ვად იპო­ვა. იე­სო ჩემ­თვის ცოცხალი ღმერ­თის გა­მოცხადებაა.
მაცხოვარს თავ­და­პირ­ვე­ლად ბევ­რად მე­ტი მო­წა­ფე ჰყავ­და, მაგ­რამ მი­სი მოძ­ღვრება ბევ­რის­თვის გა­უ­გებარი და ბუნ­დო­ვა­ნი შე­იქ­მნა და მა­ლე­ვე ჩა­მო­შორ­დნენ მას. მა­შინ მან მო­წა­ფეების ყვე­ლა­ზე ერ­თგულ ნა­წილს ჰკითხა, თქვენც ხომ არ გაქვთ სურ­ვი­ლი რომ წახვი­დე­თო. მა­თი პა­სუხი ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო, - ჩვენ სად უნ­და წა­ვი­დეთ, რო­ცა სი­ცოცხლის სიტყვები შენ­თა­ნა­ა­ო. ვინც და­ი­ნახა იე­სო, რო­გორც სი­ცოცხლე, მას არ აქვს სხვა არ­ჩე­ვა­ნი. რო­გორც წმი­და იო­ა­ნე სი­ნე­ლი ამბობს, შე­უძ­ლებელია ადა­მი­ანს ას­წავ­ლო მხედ­ვე­ლობა სიტყვების სა­შუ­ა­ლებით, თუ მას თვა­ლი არა აქ­ვსო; ასე­ვე შე­უძ­ლებელია ას­წავ­ლო ადა­მი­ანს რწმე­ნა - ეს ადა­მი­ა­ნურ უნარს აღე­მა­ტება. რო­გორც პეტ­რეს უთხრა უფალ­მა იე­სო ქრის­ტემ - ნე­ტარ ხარ შენ პეტ­რე იო­ნას ძე­ო, იმი­ტომ რომ ეს შენ­მა სისხლმა და ხორ­ცმა კი არ გა­მო­გიცხადა შენ, არა­მედ ჩემ­მა ზე­ცი­ერ­მა მა­მა­მო. სიფრთხილე გვმარ­თებს არ შე­ვუწყოთ ხელი სარ­წმუ­ნოების პრო­ფა­ნა­ცი­ას, და რწმე­ნის ძა­ლა­დობრი­ვად თავს მოხვე­ვას ადა­მი­ა­ნებზე, რად­გა­ნაც ეს ჭეშ­მა­რი­ტებას და სიყვა­რულს გა­მო­რიცხავს.
- რე­ლი­გია და კონ­კრე­ტუ­ლად ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი რე­ლი­გია ბევრ ჩვენ­თა­განს დაშ­ვება-აკ­რძალ­ვების სის­ტე­მა გო­ნი­ა. იგი ჩვე­ნი ცხოვ­რების და­ნა­მა­ტი ხდება, რო­მელ­საც პე­რი­ო­დუ­ლად ან სის­ტე­მა­ტუ­რად გარ­კვე­ულ ხარკს მი­ვა­გებთ, თუმ­ცა ნაკ­ლებად ვუშ­ვებთ ჩვენს ცხოვ­რებაში. იგი გა­მოყოფი­ლია და ცალ­კე­ა, რო­გორც სამ­ლოც­ვე­ლო კუთხეები ჩვენს სახლებში. რამ­დე­ნად სწო­რი და­მო­კი­დებულებაა რწმე­ნის და სარ­წმუ­ნოების ასე­თი „გა­რიყვა" ჩვე­ნი ცხოვ­რებიდან?
- უფა­ლი იე­სო ამბობს - ჩვენ­თვის მთა­ვა­რი და პირ­ვე­ლა­დი ზრუნ­ვის და ძიების სა­გა­ნი უნ­და იყოს ღმერ­თის სა­სუ­ფე­ვე­ლი და მი­სი სი­მარ­თლე, რის შე­დე­გა­დაც ცხოვ­რების სხვა სფე­როები უად­ვი­ლე­სად მო­წეს­რიგ­დებაო. რო­გორც მო­ცი­ქუ­ლი გვას­წავ­ლის - რწმე­ნა საქ­მეებად უნ­და იქ­ცეს, ცხოვ­რების სუ­ლი და სუნ­თქვა უნ­და იყოს. აკ­რძალ­ვა, შეზ­ღუდ­ვა ცოდ­ვით და­ცე­მუ­ლი ცხოვ­რების თა­ნამ­დე­ვი­ა, ღმერ­თი თა­ვი­სუფ­ლებაში და უსაზ­ღვროებაში­ა. ძა­ლი­ან მცდა­რი­ა, რო­ცა რე­ლი­გი­უ­რობა ასო­ცირ­დება ბორ­კი­ლებთან, ნე­ტა­რი ავ­გუს­ტინე გვას­წავ­ლის - იმი­სათ­ვის რომ ვი­ცოცხლოთ, მხოლოდ ერ­თი პი­რობის დაც­ვა­აო აუ­ცი­ლებელი: გვიყვარ­დეს ღმერ­თი, ესეც იმი­ტომ, რომ თა­ვად ღმერ­თია ჭეშ­მარ­ტი სი­ცოცხლე.
- სარ­წმუ­ნოების მი­მართ გან­სა­კუთ­რებული მო­წი­წება არ­სებობს. ხში­რად იმ­დე­ნად დი­დია ეს მო­წი­წება, რომ თავს უფ­ლებას არ ვაძ­ლევთ გავ­კად­ნი­ერ­დეთ და სახარება წა­ვი­კითხოთ; უფ­ლებას არ ვაძ­ლევთ წა­კითხულ­ზე ვი­ფიქ­როთ, გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზოთ, გა­ვი­აზ­როთ, კითხვები დავ­სვათ, ეჭ­ვები შე­ვი­ტა­ნოთ, პა­სუხები ვე­ძებოთ. რამ­დე­ნად მარ­თებულია ეს მო­წი­წება და ქვია თუ არა სა­ერ­თოდ ამას „მო­წი­წება"?
- მარ­თა­ლია სარ­წმუ­ნოებას ახლავს მო­წი­წება, კრძალ­ვა, ში­ში, რაც სავ­სებით ბუნებრი­ვი­ა, მაგ­რამ გარ­კვე­ულ დი­ა­პა­ზონ­ში; თუ იგი გარ­კვე­ულ ზღვარს გა­დას­ცდება - ცრუ მო­წი­წებად იქ­ცე­ვა, და­ვემ­სგავ­სებით იმ უგუ­ნურ მო­ნას, ტა­ლან­ტები მი­წა­ში რომ დაფ­ლა ბატო­ნის ში­შის გა­მო და ამით და­იმ­სახურა რისხვა და შეჩ­ვე­ნება მის­გან. ჩვენ მო­წო­დებულ­ნი ვართ, ვუს­მი­ნოთ უფალს - რად­გა­ნაც მი­სი სიტყვები სი­ცოცხლის სიტყვებია; მას არ რცხვე­ნი­ა, ჩვენ ძმებად და მე­გობრებად წარ­გვად­გი­ნოს, ამ­დე­ნად თა­ვად უფა­ლი მოგ­ვი­წო­დებს საღ­მრთო კად­ნი­ე­რებისა­კენ.
- რით გა­უ­მარ­თლათ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებიც ქრის­ტეს შემ­დგომ, ანუ „მად­ლის ეპო­ქა­ში" დაიბად­ნენ? და რა არის მად­ლი, ზო­გა­დად?
- უფა­ლი იე­სო ქრის­ტე იუ­და­ვე­ლებთან საუბრი­სას ბრძა­ნებს, წი­ნას­წარ­მეტყვე­ლებს - ძვე­ლი აღ­თქმის ამ ბრწყინ­ვა­ლე მა­მებს ენატ­რებოდათ და ოც­ნებობდნე­ნო ეხილათ გან­კა­ცებული ღმერ­თის ძე, თუმ­ცა მათ ეს ვერ იხილე­სო; ამას ამბობს, რა­თა და­ე­ფა­სებინათ ის, რაც მათ მი­ე­მად­ლათ უფ­ლის­გან. ახალი აღ­თქმის ეპო­ქა იე­სო ქრის­ტეს ერა­ა, მი­სი სი­ცოცხლით გა­მოსყიდუ­ლი სა­უ­კუ­ნე; ქრის­ტეს მოს­ვლით ნა­თე­ლი ამობრწყინ­და, ღმერ­თი ხორ­ცი­ელ იქ­მნა, მი­წა და ზე­ცა, კა­ცი და ღმერ­თი შე­ერ­თდა, საღ­მრთო მად­ლი რო­გორც ზე­ცი­უ­რი მა­ნა­ნა მო­ე­ფი­ნა ქვეყნი­ე­რებას. მად­ლი ზო­გა­დად ღმერ­თის უსაზ­ღვრო სი­კე­თე, მოწყალებაა და ენერ­გი­ა­ა, მომ­მად­ლებელი ჩვენ­თვის ყოველ­გვა­რი ნი­ჭი­სა და სი­კე­თი­სა, რა­საც ჩვენ კი არ ვიმ­სახურებთ, არა­მედ მოგ­ვებოძება ღმერ­თის სახიე­რების გა­მო. ამის დას­ტუ­რი ქრის­ტეს მარ­თალ­თა ცხოვ­რებაა, რო­მელ­თა ნი­მუ­შები არც თუ ისე ცო­ტა შე­მო­უ­ნახავს ის­ტო­რი­ას.
- ერ­თი თე­ო­ლო­გი ამბობდა, რომ მა­რი­ლის გა­რე­შე განსხვა­ვებულ კერ­ძებს ერ­თნა­ი­რი გე­მო აქვთ, მხოლოდ მა­რი­ლი აძ­ლევს მათ გა­მორ­ჩე­ულ და უნი­კა­ლურ გე­მოს. ქრის­ტი­ა­ნობაც სწო­რედ ის მა­რი­ლი­ა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ანს უნი­კა­ლუ­რობას და პი­როვ­ნუ­ლობას სძენს. ეკ­ლე­სი­ამ ადა­მი­ა­ნის უნი­კა­ლუ­რობა უნ­და და­იც­ვას და არა „პი­როვ­ნუ­ლობაწაშ­ლილ" მრევ­ლის წევ­რად აქ­ცი­ო­სო. რამ­დე­ნად უთანხმდება ერ­თმა­ნეთს დღე­ვან­დელ ქარ­თულ ეკ­ლე­სი­ა­ში ადა­მი­ა­ნის პი­როვ­ნუ­ლობა და მრევ­ლის წევ­რობა?
- მარ­თა­ლი ბრ­ძა­ნებაა, ქრის­ტი­ა­ნობა ქრის­ტეს მოძ­ღვრება, ის ჭეშ­მა­რი­ტი მა­რი­ლია, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს თა­ვის გე­მოს აძ­ლევს და თა­ვის სახეს უბრუ­ნებს. სწო­რედ ეს უნ­და იყოს მარ­თლმა­დი­დებლობის მარ­თლმსახურების გან­მსაზ­ღვრე­ლი; მას ძა­ლა შეს­წევს გარ­დაქ­მნას ადა­მი­ა­ნი, გა­მო­ავ­ლი­ნოს თა­ვი­სი უნი­კა­ლუ­რობა და გა­ნუ­მე­ო­რებლობა, ადა­მი­ა­ნი თა­ვი­სი პი­როვ­ნუ­ლი სინ­დი­სით ხდება პა­სუხის­მგებელი და მო­ნა­წი­ლე მის გარ­შე­მო მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებისა. სა­ქარ­თვე­ლოს ეკ­ლე­სი­ა­ში, რო­გორც ბევრ სხვა ად­გი­ლობრივ ეკ­ლე­სიებშიც, არის პრობლე­მები, რომ­ლებიც უნ­და გვტკი­ო­დეს, ვის­წრა­ფო­დეთ მის დაძ­ლე­ვი­სა­კენ და არ ვიყოთ ჩვე­ნი სამ­შობლო­სა და ეკ­ლე­სი­ის ცრუ პატ­რი­ო­ტები, რომ­ლებიც ავ­ზე კარგს იტყვი­ან - აქა­ო­და, დი­დი მა­მუ­ლიშ­ვი­ლები ვარ­თო.
- რა­ტომ კეთ­დება ძი­რი­თა­დი აქ­ცენ­ტები შიშ­ზე ქრის­ტი­ა­ნულ რე­ლი­გი­ა­ში, რო­ცა საღ­ვთო წე­რილს სახარება ქვი­ა? ქრის­ტეც ხომ იმას მო­უ­წო­დებს მის მო­ცი­ქუ­ლებს - ახარე­თო და არა და­ა­ში­ნე­თო?
- აღ­თქმა­ში მეფ­სალ­მუ­ნე ამბობს: მო­ვე­დით ყრმა­ნო ის­მი­ნეთ ჩე­მი, ში­ში უფ­ლი­სა გას­წა­ოთ თქვენ ... ეს ის საღ­მრთო და წმი­და ში­ში­ა, რო­მე­ლიც სიბრძნედ და სიყვა­რუ­ლად ტრან­სფორ­მირ­დება, მი­სი სწავ­ლაა სა­ჭი­რო, რომ გო­ნი­ე­რებით გა­ვი­გოთ, თუ რო­მე­ლი ში­შის­თვის მოგ­ვი­წო­დებს უფა­ლი. საღ­მრთო წე­რილ­ში ეს იგი­ვე სიყვა­რუ­ლი­ა, თუმ­ცა ჯერ კი­დევ არა სრულ­ქმნი­ლი; ახალი აღ­თქმა არა შიშ­ზე, არა­მედ სრულ სიყვა­რულ­ზეა ორი­ენ­ტი­რებული, ღმერ­თის არ­სების მას­ზე დი­დად გა­მომ­სახველს, ადა­მი­ა­ნუ­რი გო­ნება არ იც­ნობს. აი, რას გვას­წავ­ლის იო­ანე მახარებელი: „სიყვა­რუ­ლი სულ­გრძე­ლია და კე­თილ­მო­სიყვა­რუ­ლის­თვის უცხოა ში­ში, რად­გა­ნაც სრულ­ქმნი­ლი სიყვა­რუ­ლი აძე­ვებს შიშს; ვი­ნა­ი­დან შიშს თან ახლავს ტანჯვა, ხოლო მო­ში­ში არას­რულ­ქმნი­ლია სიყვა­რულ­ში."”
ასე­ვე მო­ვიყვა­ნოთ საღ­მრთო სიყვა­რუ­ლის დი­დი მქა­და­გებელის - პავ­ლე მო­ცი­ქუ­ლის სიტყვები: „სიყვა­რუ­ლი არ უკე­თუ­რობს, არ ეძებს თა­ვი­სას, არ მრისხანებს, არ იზ­რახავს ბოროტს; არ შეჰხარის უსა­მარ­თლობას, არა­მედ ჭეშ­მა­რი­ტებით ხარობს; ყვე­ლა­ფერს იტანს, ყვე­ლა­ფე­რი სწამს, ყვე­ლაფ­რის იმე­დი აქვს, ყვე­ლა­ფერს ით­მენს. სიყვა­რუ­ლი არა­სო­დეს არ გა­და­ვა, თუმ­ცა­ღა წი­ნას­წარ­მეტყვე­ლებანი გან­ქარ­დებიან, ენები და­დუმ­დებიან და უქ­მი გახდება ცოდ­ნა."”
- სჭირ­დება თუ არა ქრის­ტე ყვე­ლას? თუ იგი მე­ტის­მე­ტი ცოდ­ვი­ლებით­ვის არის ან გა­მორ­ჩე­უ­ლი წმინ­და­ნების­თვის? ქრის­ტე, ეკ­ლე­სი­ა, მად­ლი, რწმე­ნა ვი­სი­ა?
- ქრის­ტეა სი­ცოცხლის წყარო, სი­ცოცხლის და­უს­რუ­ლებელი ნა­კა­დი, ამ­დე­ნად იგი ყვე­ლას სჭირ­დება. იმ­დე­ნად ვი­ტანჯებით, რამ­დე­ნა­დაც იგი გვაკ­ლია და პი­რი­ქით; უბრა­ლოდ, დი­დი ცოდ­ვი­ლები უკი­დუ­რე­სი გან­შო­რებისას ხელახლა აღ­მო­ა­ჩე­ნენ მას, მსგავ­სად უძ­ღები შვი­ლი­სა. არის ერ­თი დი­დი საფრთხე - ფა­რი­სევ­ლობა, რე­ლი­გი­უ­რობის ავ­თვი­სებია­ნი გა­დაგ­ვა­რება, ცრუ ღვთის მო­საობა, რის გა­მოც ადა­მი­ა­ნი კარ­გავს ცოცხალი ღმერ­თის გან­ცდის უნარს, გა­უც­ნობიე­რებლად უპი­რის­პირ­დება ქრის­ტეს და ჯვარს აც­ვამს მას.
- რა მი­ე­ცა კა­ცობრიობას ქრის­ტეს ად­დგო­მით?
- ქრის­ტეს აღ­დგო­მა უდი­დე­სი მოვ­ლე­ნაა - მას მრა­ვა­ლი ას­პექ­ტი გა­აჩ­ნი­ა, მი­სი მის­ტი­უ­რი მხარე კა­ცობრიობის სიკ­ვდილ­ზე გა­მარჯვება, ღმერ­თთან დაბრუ­ნება, მი­სი და­ცე­მუ­ლი ბუნების გან­ღმრთობაა; რა­მე­თუ ქრის­ტემ თა­ვის აღ­დგო­მით ზე­ცას აღიყვა­ნა ადა­მი­ა­ნუ­რი ბუნება და მას­ში აღ­ვდე­ქით და ავ­მაღ­ლდით თვი­თე­უ­ლი ჩვენ­თა­გა­ნი; მე­ო­რე - სარ­წმუ­ნოებრი­ვი მარ­ტი­რო­ლო­გი­უ­რი ას­პექ­ტი­ა, რად­გა­ნაც თა­ვი­სი აღ­დგო­მით უფალ­მა იე­სო ქრის­ტემ და­ა­დას­ტუ­რა თა­ვი­სი ღვთაებრიობა, რო­გორც პავ­ლე მო­ცი­ქუ­ლი ბრძა­ნებს: „ხოლო თუ ქრის­ტე არ აღ­მდგა­რა, ფუ­ჭია ჩვე­ნი ქა­და­გება და ფუ­ჭია თქვე­ნი რწმე­ნაც."”
და­სას­რულს მინ­და წი­ნას­წარ მი­ვუ­ლო­ცო თქვე­ნი გა­ზე­თის მკითხველს და ზო­გა­დად, ყვე­ლა ქრის­ტი­ანს და არა ქრის­ტი­ანს ჩვე­ნი უფ­ლის იე­სო ქრის­ტეს ბრწყინ­ვა­ლე აღ­დგო­მა და ვუ­სურ­ვო აღ­დგო­მის და გა­ნახლების მად­ლით ცხოვ­რება.


ეკა კუხალაშვილი